اصول بسته بندی و جا به جایی گل و گیاه:

در هر خانه ای گل و گیاه وجود دارد که یکی از وسایل حساس در هنگام جا به جایی محسوب می شود. برای جا به جایی گل و گیاه ابتدا باید چند ساعت قبل از تکان دادن به آن آب ندهید. باید تا جای ممکن شاخ و برگ اضافه آن کوتاه شود تا در هنگام جا به جایی دچار شکستکی نشود. باربری چیتابار برای حمل گل و گیاه های شما از کارتن های مشبک استفاده می کند. در این کارتن ها هوا عبور و مرور می کند و باعث نفس کشیدن گل و گیاه شما می شود. گلدان شما به صورت ایستاده در این کارتن ها قرار داده می شود و به طور کامل در کارتن مهار شده تا در هنگام جا به جایی تکان نخورد. دیگر لازم نیست نگران جا به جایی گل و گیاه خود باشید. چیتابار به راحتی و بدون کوچکترین آسیب این عمل را انجام می دهد.

پاسخ بدهید

تماس سریع 09904698839